Algemene gebruiksvoorwaarden voor het Bosch eBike-systeem dealerportal

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van via het Bosch eBike-systemen dealerportal www.bosch-ebike.net van Robert Bosch GmbH, Gerhard-Kindler-Straße 3, 72770 Reutlingen („Bosch eBike Systems", „wij", „ons") aangeboden diensten door u als rijwielhandelaar („gebruiker", „u").

1. Serviceaanbod en beschikbaarheid

1.1. Het Bosch eBike-systemen dealerportal is een platform met verschillende functies, dat op het internet via www.bosch-ebike.net bereikbaar is en waarvan u als gebruiker o.a. diagnosesoftware alsmede gebruiksaanwijzingen en technische documenten kunt downloaden, servicegeval-tickets volgen, afgesloten online trainingen beheren, online tools voor verkoopbevordering downloaden of gebruiken en algemene informatie rondom de producten van Bosch eBike-systemen kunt opvragen.

1.2. De beschikbaar gestelde dienst kan bijv het beschikbaar maken van gegevens, software, tekst-, beeld- en videodocumenten, informatie en andere inhouden (hierna samenvattend ¨Inhoud¨ genoemd) zijn.

1.3. Voor het gebruik van de diensten moet u zich registreren. De registratie voor het gebruik van het Bosch eBike-systemen dealerportal en de daarop aangeboden diensten is gratis.

1.4. Voor alle diensten bestaat geen aanspraak op een onderbrekingsvrije beschikbaarheid of op een bepaalde responstijd, ook als we ons inspannen voor een beschikbaarheid van het Bosch eBike-systemen dealerportal met zo min mogelijk onderbrekingen. Er wordt niet gegarandeerd, dat de toegang of het gebruik van het Bosch eBike-systemen dealerportal niet door onderhoudswerkzaamheden, doorontwikkelingen of anderszins door storingen onderbroken of beïnvloed wordt, die evt. ook kunnen leiden tot gegevensverliezen.

2. Registratie op het Bosch eBike systemen dealerportal

2.1. Om te registreren in het Bosch eBike-systemen dealerportal moet u meerderjarig en handelingsbekwaam zijn. Minderjarigen, beperkt handelingsbekwamen en personen, waarvan de regeringsautoriteiten permanent werd geblokkeerd, is een registratie verboden. De diensten op het Bosch eBike dealerportal richten zich uitsluitend op ondernemers overeenkomstig § 14 BGB.

2.2. Een registratie is op het internet onder www.bosch-ebike.net mogelijk.

2.3. In het verloop van het registratieproces wordt u gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken. Wanneer de opgaven van bepaalde gegevens (in het bijzonder van contactgegevens) tijdens de registratie of bij het gebruik van de beschikbaar gestelde diensten op het Bosch eBike-systemen dealerportal vereist, moet u deze volledig en correct aangeven. Zodra deze gegevens in de loop van gebruiksovereenkomst wijzigen, moet u uw gegevens in het Bosch eBike-systemen dealerportal onverwijld corrigeren in uw persoonlijke instellingen onder ¨Mijn profiel¨. Wanneer door de verkeerde informatie kosten ontstaan, bent u verplicht, deze kosten te betalen.

2.4. Door het indienen van uw registratie-informatie legt u ons een aanbod voor, voor het afsluiten van een gebruiksovereenkomst op basis van deze gebruiksvoorwaarden. Over de aanvaarding van het aanbod zal worden beslist naar eigen inzicht. Wanneer uw registratie door ons niet binnen een redelijke termijn per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres wordt bevestigd, bent u niet meer gehouden aan uw aanbod. Na ontvangst van de e-mailbevestiging komt een onbeperkte gebruiksovereenkomst tot stand op basis van deze gebruiksvoorwaarden en activeren wij het gevraagde gebruikersaccount. Vanaf de activering van de link bent u gerechtigd voor het gebruik van het Bosch eBike-systemen dealerportal in het kader van deze gebruiksvoorwaarden.

2.5. U mag u in het Bosch eBike-systemen dealerportal slechts eenmaal registreren. Uw registratie, de gebruiksovereenkomst en het gebruikersaccount naast toegangsgegevens zijn niet overdraagbaar of erfelijk. Wij voeren bij de registratie in de regel geen controle uit op uw identiteit en uw informatie. Wij aanvaarden er dan ook geen aansprakelijkheid voor, dat het bij iedere profieleigenaar steeds om de persoon gaat, waarvoor de betreffende profieleigenaar zich uitgeeft.

2.6. Wij zijn gerechtigd, u per e-mail aan het in uw gebruikersaccount actueel opgeslagen e-mailadres juridische verklaringen met bindende werking toe te sturen met betrekking tot uw gebruiksovereenkomst.

3. Verantwoordelijkheid voor de toegangsgegevens en persoonlijke inhoud (persoonlijk dealerprofiel)

3.1. Uw toegangsgegevens inclusief het wachtwoord moeten door u geheim worden gehouden en in geen geval toegankelijk worden gemaakt voor derden.

Het is verder uw verantwoording te verzekeren, dat uw toegang tot het Bosch eBike-systemen dealerportal en het gebruik van het Bosch eBike-systemen dealerportal ter beschikking staande diensten uitsluitend gebeurt door u resp. door door u gemachtigde personen. Wanneer moet worden gevreesd, dat onbevoegde derden kennis hebben genomen of zullen krijgen van uw toegangsgegevens, moet onmiddellijk de service-hotline van Bosch eBike-systemen worden geïnformeerd. Let op: U bent voor ieder gebruik en/of andere activiteit, op het Bosch eBike-systemen dealerportal, die onder uw toegangsgegevens wordt uitgevoerd, volledig verantwoordelijk. U bent als gebruiker verantwoordelijk voor de door onbevoegd gebruik door derden ontstane schade, tenzij u niet in gebreke bent.

3.3 U dient er ook voor te zorgen dat alle persoonlijke inhoud of informatie die u uploadt en gebruikt in het kader van uw persoonlijke dealerprofiel correct is en geen rechten van derden schendt. Indien een derde partij een vordering tegen ons indient wegens schending van zijn rechten op basis van de door u geüploade persoonlijke inhoud of informatie die in het kader van uw persoonlijke dealerprofiel wordt gebruikt, dient u ons onder de volgende voorwaarden te vrijwaren tegen de vorderingen van de derde partij en de kosten van juridische verdediging (in de vorm van de nodige gerechtelijke en juridische kosten) die hiervan het gevolg zijn:
a) Wij hebben u tijdig geïnformeerd over de claim van de derde partij en
b) Wij hebben de inbreuk op de rechten niet erkend en hebben alle essentiële stappen van het buitengerechtelijke en gerechtelijke geschil aan u overgelaten of alleen in overleg met u uitgevoerd.

3.4 Door het indienen, uploaden, delen, publiceren, overdragen of anderszins beschikbaar stellen van persoonlijke inhoud (hierna "gebruikerscontent") in uw persoonlijke dealerprofiel verleent ons hierbij een royaltyvrije, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie en het recht om gebruikerscontent te gebruiken met als enig doel ons in staat te stellen de functies van de dealerportal van Bosch eBike Systems aan te bieden en uw dealerprofiel op te nemen in de dealerzoekfunctie van Bosch op https://www.bosch-ebike.com/de/service/haendlersuche. Het gebruiksrecht omvat met name
a) de opslag van gebruikerscontent op de servers van ons of van derden in opdracht van ons in binnen- of buitenland;
b) de reproductie, wijziging, aanpassing, moderatie en publicatie van gebruikerscontent, in het bijzonder de openbare uitvoering en openbare presentatie van gebruikerscontent binnen het dealerprofiel of in de dealerzoekfunctie van Bosch (of delen daarvan).
c) het gebruik van de gebruikerscontent voor analyse- en statistische doeleinden en voor reclamedoeleinden
U zorgt ervoor dat
a) u alle rechten hebt op de gebruikerscontent die nodig zijn om ons alle rechten krachtens deze gebruiksvoorwaarden te verlenen;
b) uw inhoud niet in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving en geen inbreuk maakt op of misbruik maakt van het intellectuele eigendom van een derde partij;
c) uw inhoud vrij is van virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere vervuilende of destructieve eigenschappen;
Wij zullen uw inhoud opslaan en regelmatig back-ups maken voor de duur van deze gebruiksvoorwaarden. U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van de voorgeschreven bewaartermijnen voor de administratie voor financiële en fiscale doeleinden. U bent verplicht om regelmatig een reservekopie te maken van de gebruikerscontent op een alternatief opslagmedium.

4. Blokkering van de toegang, blokkering van het dealerprofiel

4.1. Bosch eBike-systemen kan uw toegang tot het Bosch eBike-systemen dealerportal naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk tijdelijk of permanent blokkeren, wanneer concrete aanwijzingen aanwezig zijn, dat u deze gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijk recht hebt geschonden, wanneer u uw toegangsgegevens aan derden hebt overgedragen of wanneer voor ons aanwijzingen bestaan voor gebruik door derden of een ander misbruik van de toegangsgegevens of het gebruikersaccount, of wanneer we een ander legitiem belang hebben bij de blokkering. Bij de beslissing over een blokkering wordt adequaat rekening gehouden met uw legitieme belangen. Bosch eBike-systemen zal u voor een blokkering waarschuwen door een persoonlijk bericht via e-mail. Wanneer u ondanks de waarschuwing wederom de gebruiksvoorwaarden overtreedt, behouden wij ons het recht voor, uw toegang permanent te blokkeren en u uit te sluiten van toekomstige deelname aan het Bosch eBike-systemen dealerportal.

4.2. In het geval van een tijdelijke resp. permanente blokkering uw regeringsautoriteiten, wordt u hierover via e-mail geïnformeerd.

4.3. In het geval van een tijdelijke blokkering wordt na afloop van de blokkeringstijd of het definitief wegvallen van de reden voor blokkering de regeringsautoriteiten opnieuw geactiveerd en wordt u hierover via e-mail geïnformeerd. Een permanent geblokkeerde regeringsautoriteiten kan niet worden hersteld; het erbij behorende gebruikersaccount wordt gedeactiveerd.

4.4 Wij behouden ons ook het recht voor om uw persoonlijke dealerprofiel uit te sluiten van de dealerzoekfunctie als de persoonlijke inhoud of informatie die u naar uw persoonlijke dealerprofiel hebt geüpload en daar gebruikt wordt, onjuist of misleidend is. De uitsluiting is slechts van kracht zolang de betreffende foutieve of misleidende persoonlijke inhoud of informatie in uw persoonlijke dealerprofiel blijft staan of niet is gecorrigeerd.

5. Beëindiging van het gebruik

5.1. U kunt de gratis gebruiksovereenkomst op ieder moment opzeggen, door contact op te nemen met onze Bosch eBike-systemen service-hotline.

5.2. In het geval van een volledige beëindiging van uw gebruikersaccount voor het Bosch eBike-systemen dealerportal zijn wij gerechtigd, na verstrijken van 30 kalenderdagen na effectief worden van de beëindiging en na verloop van eventuele wettelijke voorzieningstermijnen de in het kader van uw gebruikersaccount voor het Bosch eBike-systemen dealerportal ontstane gegevens onherroepelijk te wissen. Voor persoonsgerelateerde gegevens gelden in de eerste plaats de regelingen voor gegevensbescherming, die ook een kortere termijn voor wissen kunnen voorzien.

5.3. Het recht om vanwege een gewichtige reden op te zeggen blijft voor beide partijen onaangetast. Een dergelijke reden bestaat in het bijzonder, wanneer u herhaaldelijk of ernstig deze gebruiksvoorwaarden schendt.

6. Omvang van het toegestane gebruik, bewaking van de gebruiksactiviteiten

6.1. Uw gebruiksrecht beperkt zich tot de toegang tot het Bosch eBike-systemen dealerportal en tot het gebruik van de op het Bosch eBike-systemen dealerportal ter beschikking staande diensten in het kader van de regelingen van deze gebruiksvoorwaarden.

6.2. Voor het creëren van de in uw verantwoordingsbereik voor conform contractueel gebruik van de diensten noodzakelijke technische voorwaarden (met name hardware, webbrowser en internettoegang) bent u zelf verantwoordelijk. Een hiermee samenhangende advisering is geen onderdeel van onze diensten.

6.3. Er wordt op gewezen, dat gebruiksactiviteiten in wettelijk toegestane omvang kunnen worden bewaakt of een wettelijke verplichting voor ons hiertoe kan bestaan. Dit houdt evt. ook in de protocollering van IP-verbindingsgegevens en hun beoordelingen bij een concrete verdenking van overtreding van de voorliggende deelname- en gebruiksvoorwaarden en/of bij een concrete verdenking van het bestaan van een dergelijke onrechtmatige daad of misdrijf.

7. Bescherming van de inhoud

De samenstelling van de inhoud in het Bosch eBike-systemen dealerportal, de vormgeving van de portalpagina´s en het type van de weergave van inhoud is als zodanig auteursrechtelijk beschermd. U mag deze inhoud en de weergaven alleen gebruiken conform deze gebruiksvoorwaarden en in het vooraf bepaalde kader van het Bosch eBike-systemen dealerportal.

8. Gebruik van de in het Bosch eBike-systeem dealerportal beschikbare inhoud

8.1. Voor zover niet in deze gebruiksvoorwaarden of op het Bosch eBike-systemen dealerportal een verdergaand gebruik uitdrukkelijk wordt toegestaan.

  • is het gebruiksrecht beperkt tot de duur resp. de omvang van het gebruik conform de overeenkomst van uw gebruiksaccount in het Bosch eBike-systemen dealerportal en/of de desbetreffende diensten;
  • is het u verboden, de op het Bosch eBike-systemen dealerportal beschikbare inhoud geheel of gedeeltelijk te bewerken, te veranderen, te vertalen, te tonen of aan te bieden, te publiceren, vertonen, te reproduceren of te distribueren (inclusief gebruik van zgn. I-framing). Ook is het u verboden, auteursrechtvermeldingen, logo's en andere handelsmerken of eigendomsverklaringen te verwijderen of te veranderen.

8.2. Voor het downloaden van inhoud (¨Download¨) en voor het printen van inhoud bent u alleen gerechtigd, voor zover in het Bosch eBike-systemen dealerportal een mogelijkheid voor download resp. afdrukken als functionaliteit (bijv. door middel van een downloadknop) ter beschikking staat.

8.3. Op de door u correct van het Bosch eBike-systemen dealerportal gedownloade inhoud verkrijgt u steeds een niet exclusief gebruiksrecht voor onbepaalde tijd. Overigens blijven alle rechten op de inhoud bij de oorspronkelijke rechthebbende.

8.4. De dwingende wettelijke rechten (inclusief de reproductie voor particulier en andere persoonlijk gebruik conform § 53 UrhG) blijven onaangetast.

9. Gebruik van de in het Bosch eBike-systeem dealerportal ter beschikking gestelde software

9.1 De volgende voorwaarden van deze sectie 9 gelden voor software, updates en/of upgrades (¨Software¨), die u door Bosch als download beschikbaar wordt gesteld op het Bosch eBike-systemen dealerportal, voor zover dit niet onderwerp is van een afzonderlijke overeenkomst. In dit geval zijn uitsluitend deze bepalingen voor de respectieve software relevant.

9.2 Met het downloaden van de software verleent Bosch u gratis het niet-exclusieve recht, de software te gebruiken overeenkomstig de handleiding voor het doel van diagnose en voor onderhoud en/of verhelpen van storingen van Bosch eBike-systemen.

9.3 Bent u niet gerechtigd, de software te distribueren of anderszins aan derden over te dragen (inclusief de verhuur, verpachting, uitlenen of sublicentiëring).

9.4 Bent u niet gerechtigd, de programmacode van de software of delen hiervan te bewerken, veranderen, achterwaarts te ontwikkelen (reverse engineering), te decompileren, te disassembleren of de broncode op een andere manier vast te stellen en afgeleide werken van de software te maken. De dwingende, dwingende bepalingen van §§ 69d, 69e UrhG blijven hierdoor echter onberoerd.

10. Verboden activiteiten

10.1. Iedere handeling, die geschikt is, de soepele werking van het Bosch eBike-systemen dealerportal te beïnvloeden, met name onze IT-systemen overmatig te belasten, zijn verboden.

10.2. Wanneer u een illegaal, onrechtmatig, niet conform contract of andere ongeautoriseerd gebruik van het Bosch eBike dealerportal bekend wordt, kunt u per post aan Bosch GmbH, Gerhard-Kindler-Straße 3, 72770 Reutlingen of via e-mail aan service@bosch-ebike.de contact opnemen en dit ongeoorloofde gebruik melden. Wij zullen daarna de procedure controleren en evt. passende maatregelen nemen.

11. Garantie en beperking van aansprakelijkheid; geen aansprakelijkheid voor verwijzingen/koppelingen naar inhoud van derden

11.1. Voor gebreken en eigendomstitel aanvaardt Bosch, ongeacht de rechtsgrond, slechts aansprakelijkheid voor zover Bosch het gebrek of de eigendomstitel met opzet heeft verzwegen. Mogelijkerwijze hebt u andere rechten tegenover de verkoper van de met de software geleverde hardware.

11.2. Bosch eBike-systemen is tegenover de gebruiker onbeperkt alleen aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de contractuele verplichtingen van Bosch eBike-systemen en bij letsel aan het leven, lichaam of gezondheid. Aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid is uitgesloten. Een eventueel bestaande aansprakelijkheid van Bosch eBike-systemen volgens de wet productaansprakelijkheid of bij de overname van garanties blijft hierdoor onaangetast.

11.3. De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook bij plichtsverzuim door de wettelijke vertegenwoordigers of agenten van Bosch. Voor zover op grond van de voornoemde regelingen een aansprakelijkheid van Bosch eBike-systemen is uitgesloten, geldt dit ook voor een persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers en agenten van Bosch eBike-systemen.

11.4 Wij zijn aansprakelijk voor de inhoud van de dealerportal van Bosch eBike Systems in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Verwijzingen en koppelingen naar websites of aanbiedingen van derden betekenen niet dat wij de inhoud achter de verwijzing of koppeling als de onze overnemen. De inhoud vormt geen enkele verantwoordelijkheid van onze kant voor de daar verstrekte gegevens en informatie. Wij hebben geen invloed op de inhoud achter de koppeling. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud of voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van inhoud achter de koppeling.

12. Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden

Bosch eBike-systemen behoudt zich het recht voor, deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment met effectiviteit ook binnen de bestaande gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Over dergelijke wijzigingen wordt u minstens 30 kalenderdagen voor de geplande inwerkingtreding van de wijzigingen via e-mail in kennis gesteld. Voor zover u niet binnen 30 dagen na ontvangst van de mededeling bezwaar maakt en het gebruik van de diensten ook na verloop van de bezwaartermijn voortzet, gelden de wijzigingen vanaf het verstrijken van de termijn als effectief overeengekomen. In geval van bezwaar wordt de gebruiksovereenkomst voortgezet conform de huidige voorwaarden. Bosch eBike-systemen behoudt zich ingeval van een bezwaar het recht voor, de gebruiksovereenkomst overeenkomstig par. 5 te beëindigen. In de wijzigingsmededeling wordt u gewezen op uw recht op bezwaar en op de gevolgen.

13. Wijzigingen van de diensten

Wij zijn te allen tijde gerechtigd, op het Bosch eBike-systemen dealerportal gratis beschikbaar gestelde diensten te wijzigen, aan te passen of alleen nog tegen een vergoeding aan te bieden, alsmede nieuwe diensten gratis of tegen een vergoeding beschikbaar te maken.

14. Identiteit van de aanbieder

Aanbieder op het Bosch eBike systemen dealerportal is

Robert Bosch GmbH

Zakelijk bereik Bosch eBike-systemen

Gerhard-Kindler-Straße 3, 72770 Reutlingen

Telefoon en e-mail

Duitsland

+49 (0)7121 76 66 000

service@bosch-ebike.de

Oostenrijk

+43 (0)1206092627

service@bosch-ebike.at

Zwitserland

+41 ()564644666

bosch-ebikeservice@fuchs-movesa.ch

Luxemburg

+352 3420808328

service@bosch-ebike.de

België

+32 (0)22009048

service@boschebike.be

Nederland

+31 (0)202035483

service@bosch-ebike.nl

Frankrijk

+33 (0)157329438

service@bosch-ebike.fr

Italië

+39 0299953659

service@bosch-ebike.it

Spanje

+43 910507346

service@bosch-ebike.es

Portugal

+351 (0)213665499

service@bosch-ebike.pt

Verenigd Koninkrijk

+44 (0)2036844877

service@bosch-ebike.co.uk

Denemarken

+45 43314886

service@bosch-ebike.dk

Noorwegen

+47 23024740

service@bosch-ebike.no

Zweden

+46 (0)850252222

service@bosch-ebike.se

Finland

+358 (0)972522117

service@bosch-ebike.fi

15. Algemene bepalingen

15.1. Het Duitse recht is van toepassing met uitzondering van het Duitse internationaal privaatrecht en het VN-kooprecht. Exclusieve rechtsbevoegdheid is Stuttgart.

15.2. Wanneer een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is of wordt, blijft de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden onaangetast. De partijen zijn in een dergelijk geval verplicht, mee te werken aan het creëren van de gebruiksvoorwaarden, waardoor een resultaat zo dicht mogelijk bij de ongeldige gebruiksvoorwaarde rechtsgeldig wordt gemaakt. Het voorstaande geldt overeenkomstig voor het repareren van eventuele mazen in het contract.

Stand: oktober 2020